జాన్ ధన్ ఖాతాల్లోకి 10 వేలు నిజం. 10 వేలు కావాలంటే మీరు తెలుకోండి.

జాన్ ధన్ ఖాతాల్లోకి 10 వేలు నిజం. 10 వేలు కావాలంటే మీరు తెలుకోండి.
Spread the love

జాన్ ధన్ ఖాతాల్లోకి 10 వేలు నిజం. 10 వేలు కావాలంటే మీరు తెలుకోండి.

Official Website for PMJDY : https://pmjdy.gov.in/

Customer Care Phone Nos:

Andhra Pradesh : 18004258525

Telangana : 18004258933

Official Link for Customer Care Numbers: https://pmjdy.gov.in/contactinfo?id=TollFreeBlock

How to Apply for Jandhan Account :

tanvitechs

tanvitechs

2 thoughts on “జాన్ ధన్ ఖాతాల్లోకి 10 వేలు నిజం. 10 వేలు కావాలంటే మీరు తెలుకోండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *