జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పంపిణి

జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పంపిణి
Spread the love

జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా covid-19 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ఈరోజు ఎర్రగడ్డ చెస్ట్ హాస్పిటల్ సూపర్డెంట్ గారికి 35 ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను మరియు నల్లకుంట ఫీవర్ ఆస్పటల్ సూపర్డెంట్ గారికి 35 ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షులు రాదారం రాజలింగం ఆధ్వర్యంలో (covid 19) పేషెంట్లకు ఆక్సిజన్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో జనసైనికులు వీర మహిళలు అందరూ ముందుకు వచ్చి సేవా దృక్పథంతో ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అందించడం జరిగింది.

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *