పేదలకు 6000 బ్యాంకులో జమ. మోదీ లొక్డౌన్ స్కీం పెడుతున్నారా?

పేదలకు 6000 బ్యాంకులో జమ. మోదీ లొక్డౌన్ స్కీం పెడుతున్నారా?
Spread the love

పేదలకు 6000 బ్యాంకులో జమ. మోదీ లొక్డౌన్ స్కీం పెడుతున్నారా?

tanvitechs

tanvitechs

One thought on “పేదలకు 6000 బ్యాంకులో జమ. మోదీ లొక్డౌన్ స్కీం పెడుతున్నారా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *