కేంద్రం ఇస్తున్న గ్యాస్ ఆఫర్ 200/- మీకు వస్తుందో రాదో చెక్ చేసుకోండి. #GasOffer #DeepamScheme #PMUY

కేంద్రం ఇస్తున్న గ్యాస్ ఆఫర్ 200/- మీకు వస్తుందో రాదో చెక్ చేసుకోండి. #GasOffer #DeepamScheme #PMUY
Spread the love

కేంద్రం ఇస్తున్న గ్యాస్ ఆఫర్ 200/- మీకు వస్తుందో రాదో చెక్ చేసుకోండి. #GasOffer #DeepamScheme #PMUY

Website Link for Status Check : https://epds2.ap.gov.in/Deepam/application_status.jsp

Official Pradhana Mantri Ujwala Yojana Scheme Website:

https://www.pmuy.gov.in/index.aspx

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *